img

 

KALİTE POLİTİKASI

 

Kuruluş amacımıza uygun, belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda, hedefleri belirleyerek, bu hedeflere ulaşma durumunu etkileyen iç ve dış konuları tanımlayarak ve değerlendirerek, iç ve dış tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, risk bakış açısıyla süreçlerini yöneten, uygulanabilir müşteri ve yasal şartlara uygun kurduğumuz Kalite Yönetim Sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,

Kalite sistemleri çerçevesinde, takım ruhu içerisinde, tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini, 

Tüm çalışanlarda kalite, bilincini tesis etmeyi,

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,

İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi taahhüt eder.

 

ÇEVRE POLİTİKASI


Üretim faaliyetlerimiz için belirlenen çevre hedeflerini mevzuata ve şirketin bağlamına uygun, çevreyi ve doğal kaynakları koruyarak gerçekleştirmeyi,

Çevre performansını ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,

Paydaşlarımızda sürdürülebilir kaynak kullanımı ile çevre bilincini ve farkındalığını arttırmayı,

Çevre kirliliği ve İSG riski oluşturmayan üretim ve iş ekipmanlarını kullanarak, kriterlere uygun yeni teknolojileri kullanarak, teknik donanım ve tesislerimizin ideale ulaşmasını sağlamayı,

Faaliyetlerimizi sürdürürken atıkların ayrıştırılarak kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasının sağlanmasını ve geri dönüştürülemeyen, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamayı,

Doğa ve ekolojik denge gözetilerek, iklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını, 

Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması için çalışacağımızı taahhüt eder.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


Şirketimizin faaliyette bulunduğu işlerde yaşanabilecek iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yapısına ve büyüklüğüne göre, olabilecek yaralanmaların ve sağlık problemlerin önlenmesi amacı ile bu konuda çıkarılmış yasal şartlara ve kurallara uygun hareket edileceğini,

Şirketimizin hedeflerinin belirlenmesi, gözden geçirilmesi, dokümante edilmesi hususlarının doğru bir şekilde uygulanacağını,

İş Sağlığı Güvenliği kurallarını gerek çalışanlar, gerekse çalışma alanı ile etkileşim içerisinde olan ziyaretçiler için kararlılıkla uygulayıp denetlemeyi,

Çalışanlarımıza değer vererek sağlıklarını her konunun üzerinde tutmayı,

Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi için çalışmayı ve ihtiyaçlar doğrultusunda sistemi gözden geçirerek düzeltici faaliyetlerde bulunmayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini,

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle iş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesini ve verimliliğin artırılmasını taahhüt eder.

 

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI  

 

Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye sokmayacak, müşteri talep ve beklentilerine uygun ürün ambalajlarının üretilmesini ve müşteriye uygun koşulları muhafaza ederek ulaşmasını,

Hijyen uygulamaları ve uygun çevre şartlarının sağlamayı, hastalık durumunda kontaminasyon riskini gözetmeyi takı ve dış giyimi sınırlamayı, ürün alanlarında kontaminasyon oluşturacak diğer konuları önleyici programlarları uygulamayı,

Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğinin artırılmasını sağlamayı,

Yasal düzenleyici ve şartlara uygunluğu sağlayarak sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmeyi,

Her kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimseyerek uygulamayı,

Gıda ile temas eden ürünlerle ilgili tüm mevzuatın takibinin Gıda Güvenliği Ekibi tarafından yapılmasını, gereken önlemlerin alınması ve yeniliklerin yapılmasını,

Çalışanlarımızın bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması yönünde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmayı,

Teknolojik gelişmeleri takip ederek Gıda Güvenliğini sağlamayı ve korumayı,

Toplumun sağlığına olumsuz etki edecek faktörleri önlemek için Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini etkin bir şekilde yönetmeyi taahhüt eder.

 

Kalite, Çevre, İSG ve Gıda Güvenliği Politikalarımız çerçevesinde örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.